schade-auto-kopen-friesland

Algemene voorwaarden Autodemontage Klaas Boer

 

Bent u ondanks onze zorgvuldige werkwijze toch niet tevreden, of werkt het onderdeel niet naar behoren? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice.

Autodemontage Klaas Boer
Edama 47
9981ND Uithuizen

Telefoon: 0595 – 433330
E-mail: verkoop@klaasboer.nl

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief de verzendkosten voor heen- en terugzending gecrediteerd. Retourkosten worden wel vergoedt indien het product een aantoonbaar een defect bleek te hebben ten tijde van de verkoop. Of de verkoper in een andere vorm nalatig is geweest.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze herroeping mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper geretourneerd worden.

Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk het verschuldigde orderbedrag terugstorten. Dit gebeurd uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw retournering. Ook kan in overleg met u, besproken worden dat u een vervangend product ontvangt. Kosten van oliën, vloeistoffen, aanbouwdelen en dergelijke worden niet door ons vergoedt.

 

De garantie op gebruikte auto-onderdelen

Op de door ons aangeboden auto-onderdelen, is een standaard garantietermijn van zes maanden van toepassing. Het is mogelijk dat er met u een ander garantietermijn afgesproken kan worden. In dat geval zal dit vermeld staan op uw aankoopfactuur.

Functioneert het product niet naar behoren binnen de garantieperiode, dan kunt u het onderdeel indien gewenst ruilen of laten crediteren. U krijgt dan het aankoopbedrag plus de retourkosten gecrediteerd. Kosten van arbeid worden niet door ons vergoed.

* Motoren en versnellingsbakken dienen aantoonbaar door een APK-gecertificeerd bedrijf te worden ingebouwd. Indien dit niet is gebeurd, kunnen we u geen garantie bieden. We geven geen garantie op pakkingen, riemen en/of kettingen.

 

Sommige producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties klaar gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Indien dit het geval is zal dit vooraf aan u kenbaar gemaakt worden op de factuur en/of staat dit genoteerd bij de advertentie.

 

Aansprakelijkheid

Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor ons bedrijf rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van ons bedrijf het factuurbedrag niet te boven gaat. Schade door, of tijdens, transport zal niet door ons worden vergoedt.

 

Hulp bij uw klacht

Bij Autodemontage Klaas Boer proberen we uw bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen. Echter kan het gebeuren dat bijvoorbeeld per ongeluk uw E-mail wordt vergeten of in de spambox wordt ontvangen. Ook kan het gebeuren dat een bestelling niet of te laat wordt bezorgd. We proberen echter dergelijke zaken zoveel mogelijk te voorkomen, samen met onze leveranciers en vervoerders.

Heeft u desondanks toch een mindere ervaring en wilt u dit bij ons kwijt? Dan kunt u gerust even contact met ons opnemen via 0595 – 43 33 30, ons handige chatsysteem of via info@klaasboer.nl.

 

sloopauto-verkopen-onderdelen

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van
overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de
uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of
leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van
toepassing.
1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens
artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn
aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Autodemontage Klaas Boer slechts
voor zo ver deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing
door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Overeenkomst
2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot
stand op de dag van ondertekening van het contract door Autodemontage Klaas Boer, onderscheidenlijk op
de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door Autodemontage Klaas Boer.
2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Autodemontage Klaas Boer binden
Autodemontage Klaas Boer niet dan nadat en voor zover zij door Autodemontage Klaas Boer schriftelijk dan wel
elektronisch zijn bevestigd.
3. Prijzen
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al
dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.
3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene
aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden Autodemontage Klaas Boer niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of
aangegeven.
4. Levering
4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van Autodemontage Klaas Boer. Op de
koper rust een afnameplicht, tenzij Autodemontage Klaas Boer hierbij geen redelijk belang heeft.
4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor
alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens
voor zo ver aan grove schuld van Autodemontage Klaas Boer te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling
in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Autodemontage Klaas Boer gerechtigd zijn de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de
zaak aan de koper in rekening te brengen.

4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het
sluiten van de overeenkomst bevindt.

4.4 Vervoer en verzending van verkochte zaken door Autodemontage Klaas Boer vindt geheel plaats voor
rekening en risico van de koper

5. Leveringstermijn

5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door Autodemontage Klaas Boer vastgesteld. Levertijden
zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en
schriftelijke orderbevestiging.
5.2 In geval van niet tijdige levering is Autodemontage Klaas Boer niet aansprakelijk voor door de koper geleden
schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper Autodemontage Klaas Boer schriftelijk in gebreke heeft
gesteld, waarbij de koper Autodemontage Klaas Boer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van
de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit
artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden
gevergd.

 

6. Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan het
Autodemontage Klaas Boer de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal, PayPal, Bancontact en
creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging.
Bankgegevens van de koper zullen door Autodemontage Klaas Boer niet worden opgeslagen. De koper is er
zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn
voor eigen risico van de koper. Autodemontage Klaas Boer is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de
koper betalingen uitvoert.
6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na
factuurdatum.
6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft
plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in
verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente
per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft Autodemontage Klaas Boer binnen de termijn van artikel 7:44 BW het
recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die
verklaring wordt de koop ontbonden.
6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus,
deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor Autodemontage Klaas Boer verbonden zijn aan de
handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van € 50,00.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan het geen jegens Autodemontage Klaas Boer uit hoofde van
of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van Autodemontage Klaas Boer.

7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te
leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en
indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

 

8. Tekortkomingen/klachten

8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in
de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te
controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8
dagen na levering van de zaak aan Autodemontage Klaas Boer gemeld te worden. Deze melding dient
schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde
tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.

8.2 Koper dient Autodemontage Klaas Boer in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren.
Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich
te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde
termijn had kunnen ontdekken.
8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan Autodemontage Klaas Boer te vergoeden.
8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de
Garantievoorwaarden van STIBA.
8.5 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@klaasboer.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op www.ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

9. Overmacht

9.1 Indien Autodemontage Klaas Boer geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting
jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan Autodemontage Klaas Boer worden toegerekend indien Autodemontage Klaas Boer de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt
gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van Autodemontage Klaas Boer is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

– tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
– oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
– sabotage, boycot, staking of bezetting;
– machineschade;
– diefstal uit de magazijnen;
– bedrijfsstoornissen;
– maatregelen van de overheid;
– slecht weer;
– blikseminslag;
– brand.

9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit
toelaat, Autodemontage Klaas Boer niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper
voortvloeiende schade en kan Autodemontage Klaas Boer naar eigen keuze de nakoming van haar
verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

10. Gebruik van de zaak

10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met
inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door Autodemontage Klaas Boer voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde
gebruikt en koper Autodemontage Klaas Boer aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het
gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door Autodemontage Klaas Boer geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan
overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is Autodemontage Klaas Boer nimmer
aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van
dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, Autodemontage Klaas Boer te vrijwaren tegen
aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze
geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende
gebruiksvoorschriften.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Autodemontage Klaas Boer rechtens aansprakelijk
kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders
meebrengen, dat de aansprakelijkheid van Autodemontage Klaas Boer het factuurbedrag niet te boven gaat.
11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere
indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden
verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking,
behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

11.3 Behoudens voor zover op Autodemontage Klaas Boer enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van
Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper Autodemontage Klaas Boer tegen
vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden
ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van Autodemontage Klaas Boer in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat Autodemontage Klaas Boer in de
verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt Autodemontage Klaas Boer alle gewenste
medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade
waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
11.6 Motoren en versnellingsbakken geleverd door Autodemontage Klaas Boer, genieten enkel de garantie periode van 6 maanden, indien deze door een RDW APK geregistreerde autogarage wordt ingebouwd. De garantie is nadrukkelijk niet van toepassing, indien een niet gespecialiseerde automonteur deze auto-onderdelen in bouwt.

 

12. Ontbinding

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een
schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een
schriftelijke ontbindingsverklaring tot Autodemontage Klaas Boer richt, zal de koper te allen tijde eerst Autodemontage Klaas Boer schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om
als nog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot
opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
12.3 Indien Autodemontage Klaas Boer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar
zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde
winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen
aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Autodemontage Klaas Boer verrichte prestaties en
heeft Autodemontage Klaas Boer onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties
onverminderd het recht van Autodemontage Klaas Boer om haar prestaties ongedaan te maken en
schadevergoeding te vorderen.

 

13. Geschillen

13.1 Op alle transacties tussen Autodemontage Klaas Boer en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van
toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met Autodemontage Klaas Boer zullen in eerste instantie
worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het
STIBA Klachtenreglement.
13.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jeroen Boer
Handelend onder de naam: Autodemontage Klaas Boer Vof.

Adres:
Autodemontage Klaas Boer
Edama 47
9981ND Uithuizen

Telefoonnummer: 0595-433330
E-mail: info@klaasboer.nl
KvK-nummer: 020040335
Btw-nummer: NL804966709B01

 

Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de ALV d.d. 8 mei 2012